Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě "woodsmaker.cz", který provozuje společnost

Wood Service Maker s.r.o., IČO 092 82 297, se sídlem dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 333786
email: info@woodsmaker.cz, telefon: +420 602 314 210

dále jen prodávající.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího/zákazníka.

 1. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, pokud nějaké ustanovení obchodních podmínek výslovně neurčuje jinak.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky a Kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 3. Při registraci na webové stránce prodejce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. (máme variantu - POUZE S REGISTRACÍ?)

B. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu "woodsmaker.cz" jsou závazné pro obě strany. Odesláním/potvrzením objednávky kupující stvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem Kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu "woodsmaker.cz" je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. V internetovém obchodě "woodsmaker.cz" jsou zveřejněny informace o zboží, včetně cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. viz Dodací podmínky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí objednávkového formuláře eshopu a vyjádření souhlasu s těmito Obchodními podmínkami.
 6. Před zasláním/dokončením objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "DOKONČIT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky zašle kupujícímu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce potvrzení, o obdržení objednávky. Takovéto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
  Varianta: Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího
 8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce, nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu, na jeho emailovou adresu, pozměněnou nabídku. Tato se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách.
 9. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo emailem, (viz bod 1 - Obchodních podmínek)
 10. V případě, že došlo ke zjevně technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 11. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výši kupní ceny, předpokládaným nákladům na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně, nebo telefonicky.
 12. a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech

C. Cena a způsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy z e-shopu "woodsmaker.cz" může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně - převodem na bankovní účet prodávajícího č.:123-2082230297/0100 vedeného u Komerční banky

 • dobírkou v hotovosti při převzetí zboží
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně
 1. V případě platby v hotovosti, je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynu poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. ???
 3. Při osobním odběru na provozovně - bude kupující upozorněn e-mailem nebo telefonicky, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí. Zboží bude rezervováno k odběru na provozovně pět následujících pracovních dnů. Po této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující dříve neplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, popřípadě jinak porušil obchodní podmínky prodávajícího, nebo je v prodlení s platbami ve prospěch prodávajícího.
 5. V případě stornování objednávky za strany kupujícího je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží 'na objednávku', které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Pokud kupující odmítne převzít zboží vyrobené na objednávku nebo v průběhu jeho výroby objednávku zruší, je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100%hodnoty zboží.

D. Způsob dodání a nabytí vlastnického práva 

Zboží je kupujícímu dodáno

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího

 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím věci.
 7. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození, či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 8. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li níže uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

E. Reklamace

 1. Bližší informace najdete v sekci Reklamační řád.
 2. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Internetového obchodu "woodsmaker.cz" a právním řádem platným v ČR.
 3. Zboží lze reklamovat u dodavatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese PROVOZOVNY firmy. Je-li však v záručním listě zboží uveden autorizovaný servis, který je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě bližším pro kupujícího, uplatní kupující reklamaci v autorizovaném servisním středisku.
 4. Zboží na reklamaci je nutné poslat kompletní. Pokud je to možné, v původním obalu, případně v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující "spotřebitel" - soukromá osoba NEPODNIKATEL, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 - ti dnů v případě, že se nejedná o výrobek vyrobený na zakázku. Tato lhůta začíná běžet ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
  a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Prodávající umožňuje spotřebiteli ve 14-ti dnech odstoupit od smlouvy vyplněním a odesláním formuláře "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14-ti dnů po převzetí zboží", přičemž prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě potvrdí jeho přijetí. Formulář lze prodávajícímu zaslat emailem, případně korespondenčně, a to na doručovací adresu provozovny - Wood Service Maker s.r.o. Blížkovice č.352, 671 55, Blížkovice.
 3. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a učiní tak na své náklady a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodávajícím převzato.
 4. Spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen prodávajícímu zboží vrátit úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené, pokud možno včetně původního originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jako byly obdrženy, nedohodne-li se se spotřebitelem jinak. Pro urychlení však prodávající doporučuje a preferuje vrácení peněz bankovním převodem na účet spotřebitele. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli, při odstoupení od smlouvy, není prodávající povinen dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo jednoznačně prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodů vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým tyto prostředky získal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

G. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvu obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm. e) zák.č.89/2012 Sb. (Občanský zákoník)
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, videí, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat, nebo jinak používat webové stránky, nebo jejich části bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do internetového obchodu, nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu, nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat, či neoprávněně užít programové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 zák. č.89/2021 Sb..(Občanský zákoník).
 6. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu Internetového obchodu "woodsmaker.cz", nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 8. Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího "woodsmaker.cz", v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 9. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 10. Přílohou Obchodních podmínek je VZOROVÝ formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2.2021

Obchodní podmínky Webnode


  obchodní společnosti [………]
  se sídlem […….]
  identifikační číslo: [………]
  zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………] , vložka [……….]
  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese […….] 

   1. Úvodní ustanovení 

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti [název firmy], se sídlem [vaše sídlo] , identifikační číslo: [vaše ič] , zapsané v obchodním rejstříku vedeném [………], oddíl [………], vložka [……….] (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 
  Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.woodsmaker.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 
  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 
  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

  2. Uživatelský účet 

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 
  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 
  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 
  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 
  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než [časové období] nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

  3. Uzavření kupní smlouvy 

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 
  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 
  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
  3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
  3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 
  3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 
  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

  4. Cena zboží a platební podmínky 

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese [………..]; 
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; 
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. [………..], vedený u společnosti [………..] (dále jen „účet prodávajícího“); 
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému [………..]; 
  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. 
  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do [………..] dnů od uzavření kupní smlouvy. 
  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 
  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající [………..] plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
  4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

  5. Odstoupení od kupní smlouvy 

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 
  5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [………..]. 
  5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 
  5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 
  5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
  5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
  5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

  6. Přeprava a dodání zboží 

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 
  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

  7. Práva z vadného plnění 

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
  7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
  7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
  7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
  7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
  7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
  7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
  7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 
  7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. 

  8. Další práva a povinnosti smluvních stran 

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [………..]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 
  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 
  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

  9. Ochrana osobních údajů 

  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

  10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu 
  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

  11. Doručování 

  11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

   12. Závěrečná ustanovení 

  12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 
  12.2. Volbou práva dle čl. 12.1 obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). 
  12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. 
  12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
  12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 
  12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: 
  adresa pro doručování [………..], 
  adresa elektronické pošty [………..], 
  telefon [………..]. 
   V [………..] dne [………..]