Reklamační řád

Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti 

Wood Service Maker s.r.o., 
IČO 092 82 297 
se sídlem dr. Zikmunda Wintra 548/24, 160 00 Praha 6 
dále jako "prodávající".

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 zák.č.89/2012 Sb.,(Občanský zákoník) a zákonem č. 634/1992 Sb., (O ochraně spotřebitele), ve znění pozdějších předpisů.

1.        ZÁRUKA ZA JAKOST

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Dále prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má toto zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, případně, které prodávající nebo výrobce reklamoval, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
 • se zboží hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje zboží požadavkům právních předpisů

1.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho kompletnost a nepoškozenost obalů.

1.3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu dopravce.

2.        ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění /dále jako "reklamace"/ musí být uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jeho provozně na adrese Blížkovice 352, 671 55 Blížkovice.

2.3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace.

2.4. Kupující má právo uplatnit reklamaci u osob, která je k tomu určena v příslušeném záručním listě, nebo v příslušném daňovém dokladu.

2.5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě reklamovaného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.6. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny zboží.

2.7. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na zboží u kterého byla sjednána nižší cena, právě s ohledem na tuto vadu.

3.        LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1. Záruční doba pro spotřebitele je dva roky, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena doba jiná.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, nebo na záručním listě, či jiném takovém dokumentu.

3.3. Prodávající poskytne záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj.pro podnikatele), v případě, že je to u daného zboží výslovně uvedeno.

3.4. U spotřebního zboží, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší, než je lhůta uvedená v odst.3.1 tohoto Reklamačního řádu.

3.5. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku užívání zboží v době, kdy kupující vadu zjistí a přesto zboží nadále užívá.

3.6. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.7. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dní. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo reklamace, charakteristika vytýkané vad, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. (Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží). Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn, bez souhlasu prodávajícího, měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace, kromě situace, kdy kupujícím zvolený způsob řešení není možné vůbec, nebo ve sjednaném čase uskutečnit.

 • a) Reklamované zboží kupující zašle (dopraví) na adresu provozovny prodejce, pokud je to možné v původním obalu nebo jiném vhodném obalu chránícím zboží proti poškození při přepravě. Spolu se zbožím zašle kupující prodejci doklad o nákupu, popis závady, záruční list (byl-li prodávajícím kupujícímu dodán). Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady - reklamace, a které byly vynaloženy skutečně a účelně.
 • b) Prodávající zajistí svoz reklamovaného zboží od kupujícího na své náklady. Kupující je v takovém případě povinen zboží připravit k přepravě zejména - zboží vhodně zabalit, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Spolu se zbožím zašle kupující prodejci doklad o nákupu, popis závady, záruční list (byl-li prodávajícím kupujícímu dodán). V případě neoprávněné reklamace (pokud byla reklamace s odůvodněním zamítnuta) může prodávající po kupujícím požadovat proplacení nutných nákladů na svoz reklamovaného zboží, případně o tyto náklady navýšit cenu za provedenou opravu, pokud o ni bylo ze strany kupujícího požádáno.

3.9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace. V případě, že je reklamace vyřešena výměnou zboží, neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje lhůta pro původně dodané zboží.

4.        VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

 • Je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
 • Je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, či mechanickým poškozením zboží
 • Vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci
 • Jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím
 • Mechanické poškození zboží
 • Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o z boží
 • Provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů
 • Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno
 • Poškození v důsledku vyšší moci

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ve vztahu ke splnění povinností dle §14 zákona č.634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případ mimosoudní řešení spotřebitelský sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.2.2021.